REGULAMIN ONE LOFT RACE POLISH MASTERS


One Loft Race Polish Masters
Wieprzyce 28 66-450 Bogdaniec Poland

 1. Udział w zawodach może wziąć każdy, z wyjątkiem organizatora i rodziny organizatora.
  Każdy uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone w regulaminie oraz wypełnić
  formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.olr-polishmasters.com
 2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość drużyn po 5 gołębi plus 2 gołębie rezerwowe do
  każdej drużyny rocznika 2021 lub też pojedyncze gołębie ,które konkurują tylko
  indywidualnie ,nie dla drużyny , zaobrączkowane, z kartami własności i rodowodami (karty
  własności i rodowody muszą być dostarczone najpóźniej w dniu dostarczenia gołębi) , w
  wieku odpowiednim do aklimatyzacji we wspólnym gołębniku (minimum 30 dniowe). Gołąb
  powinien umieć samodzielnie jeść i pić. Gołębie dostarczane do Wspólnego Gołębnika
  powinny być zdrowe. Organizator zachęca do osobistego dostarczania ptaków ,lecz jeśli jest
  to niemożliwe wysyłkę gołębi należy adresować na adres OLR- Polish Masters Wieprzyce 28
  66-450 Bogdaniec .
  Osobniki z widocznymi oznakami choroby nie będą przyjmowane.
  Uczestnik ma prawo do wymiany chorego gołębia w terminie nie przekraczającym 14 dni od
  daty dostarczenia gołębi. Gołębie będą zaszczepione przeciw paramyxowirozie i ospie.
  Szczepienie zapewnia organizator. Jeśli gołębie zostały zaszczepione przez zgłaszającego
  należy dołączyć pisemne potwierdzenie zaszczepienia gołębi podpisane przez lekarza
  weterynarii. Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik stają się współwłasnością uczestnika
  oraz organizatora .Wszystkim uczestnikom zostaną wystawione FV za dokonane wpłaty –
  bardzo prosimy o podawanie w formularzu wszystkich niezbędnych do tego danych). W
  przypadku wpłacenia zadatku, a nie dostarczeniu gołębi kwota ta nie podlega zwrotowi i
  przechodzi na własność Wspólnego Gołębnika.
 3. Termin zgłaszania uczestników od dnia 30.09.2020 r. wraz z zadatkiem w wysokości 30%
  wartości opłaty – płatne w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Druga część wpłaty najpóźniej z
  dniem dostarczenia gołębi wraz z potwierdzenie przelewu . Nieuregulowanie płatności w
  wyżej wymienionych terminach będzie skutkować skreśleniem z listy Uczestników.
  Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Wśród uczestników, którzy dokonają pełnej
  wpłaty za drużynę gołębi do dnia 31.03.2021 r. roku włącznie, zostanie rozlosowana
  nagroda dodatkowa w postaci dwóch 8-dniowych wycieczek All-inclusive .Za każdą
  opłaconą drużynę przysługuje jeden los.
 4. Termin przyjmowania gołębi do Wspólnego Gołębnika jest od 01.04.2021 r. do 31.05.2021
  r. W dniu dostarczenia gołębie będą miały założone elektroniczne obrączki oraz zostaną
  plombowane komisyjnie obrączki rodowe . Wszystkie przyjęte gołębie będą wymieszane na
  gołębniku , gołębnik nie będzie dzielony na boxy .
 5. Opłata za drużynę (5 gołębi + 2 rezerwowe) wynosi 640 euro(równowartość 2750zł) (brutto
  z VAT). Wpłaty na konto bankowe z zagranicy muszą być w walucie EURO ,płacone na
  niezależne konto w walucie EURO . . Uczestnik może aktywować gołębie rezerwowe na loty
  konkursowe .Jeśli zginie gołąb z drużyny to gołąb oznaczony w formularzu zgłoszeniowym
  jako pierwszy rezerwowy tj. gołąb z pozycji 6 zastępuje go bezpłatnie .W przypadku gdy
  zginie kolejny gołąb z drużyny Uczestnik może aktywować za opłatą kolejnego gołębia
  rezerwowego tj. z pozycji 7 .Opłata za aktywowanie drugiego gołębia rezerwowego to 130
  euro (550 zł) brutto . Hodowcy będą mogli aktywować gołębie rezerwowe poprzez system
  ON-LINE na naszej stronie internetowej. Jeżeli drużyna doleci do finału w komplecie 5-
  gołębi to uczestnik będzie mógł aktywować ON-LINE gołębie rezerwowe opłacając 130 euro
  (550zł) brutto, gołębie te będą uczestniczyć w rywalizacji o nagrodę indywidualną z finału
  50 000 zł.
  W przypadku gdyby właściciel nie będzie wyrażał chęci aktywować gołębi rezerwowych to
  za jego zgodą inna osoba może aktywować jego gołębia ,wtedy tylko i wyłącznie telefoniczne ,
  podział nagrody: 30% właściciel gołębia, 70% aktywujący.
  Gołębie rezerwowe nieaktywowane nie otrzymują punktów za lot i nie rywalizują w nagrodach
  .
  Aktywacja gołębia rezerwowego odbywa się poprzez aktywację ON-LINE na naszej stronie
  internetowej .Gołębie można aktywować 24h przed rozpoczęciem lotu. Gołąb rezerwowy
  aktywowany do drużyny zastępuje do końca lotów brakującego gołębia . Gdyby powrócił gołąb
  podstawowy zastąpiony już przez rezerwowego -pozostaje na pozycji rezerwowej .Aktywacja do
  drużyny może się odbyć gdy brakuje gołębia podstawowego.
 6. Organizator bierze na siebie obowiązek opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci:
  – zakwaterowania we wspólnym gołębniku,
  – opieki weterynaryjnej,
  – szczepień ochronnych,
  – organizowania lotów treningowych i konkursowych,
  – karmy i suplementów
 7. Do konkursu będzie liczone 33% gołębi ze wszystkich gołębi podstawowych oraz i
  aktywowanych zakoszowanych na dany lot konkursowy . Do ilości gołębi nie będą wliczane
  gołębie rezerwowe nieaktywowane na lot.
 8. W punktacji drużynowej będą liczone 3 pierwsze gołębie z 5-ciu z wszystkich lotów
  konkursowych wraz z lotem finałowym .Wielkość punktacji jest uzależniona od odległości
  lotu ,spadek od pierwszego do ostatniego gołębia w konkursie wynosi 20 % Punkty
  stałe z poszczególnych lotów :
  1.Lot konkursowy 10 punktów
  2.Lot konkursowy 20 punktów
  3.Lot konkursowy 30 punktów 4.Lot konkursowy 40 punktów
  5.Lot konkursowy (finał) 50 punktów
  Za zwycięzcę w rywalizacji drużynowej uznaje się drużynę, która uzyska najlepszy wynik za
  wszystkie loty konkursowe, łącznie z lotem finałowym.
 9. Klasyfikacja AS naliczana jest w taki sposób jak w konkurencji drużynowej ,z tą różnicą ,że
  dotyczy ona indywidualnie gołębi .W tym przypadku punkty zdobywają gołębie
  podstawowe jak i rezerwowe ( pod warunkiem ,że zostały wcześniej aktywowane ),które
  znajdują się w puli konkursowej tj. 33% pierwszych powracających do gołębnika .Wygrywa
  gołąb z największą ilością konkursów ,następnie z największą ilością punktów .
  Objaśnienie : Jeśli gołąb z czteroma konkursami zdobywa np. . 151 punktów ,a gołąb z
  pięcioma konkursami zdobywa 149 punktów , to klasyfikację AS zdobywa gołąb ,który zdobył
  149 punktów ,lecz uzyskał 5 konkursów .
 10. Gołębie na loty będą koszowane komisyjnie.W skład komisji wejdą chętni uczestnicy oraz
  organizator. Liczebność komisji 2-5 osób.
 11. Zakończenie lotu konkursowego następuje w momencie przybycia 33% zakoszowanych
  gołębi. W momencie kiedy nie wróci ta ilość lot zostanie przedłużony maksymalnie o 72h
  od odbicia pierwszego gołębia. O ile konkurs trwa dłużej niż 1 dobę z „czasu” lotu gołębia
  odlicza się pory nocne tzw. „czas martwy” tzn. od godz. 21:00 do godz. 5:00.
  Konstatowanie z jakichkolwiek przyczyn gołębie w czasie
  pory nocnej, zalicza się z czasem przylotu 5:00:00. Sprawia to, że gołąb który przyleci do
  gołębnika o godzinie 5:00:01 ma praktycznie ten sam czas przelotu jak gołąb który przyleciał
  poprzedniego dnia o godzinie 20:59:59.
 12. Gołębie na loty treningowe, konkursowe i lot finałowy transportowane będą
  specjalistycznym pojazdem przystosowanym do przewozu gołębi, będącym własnością
  organizatora. Po zakoszowaniu gołębi na loty konkursowe i finał, kabina transportowa
  zostanie zabezpieczona przez członków komisji wkładaniowej numerycznymi plombami,
  które zostaną zerwane komisyjnie w obecności osoby potwierdzającej w miejscu
  wypuszczenia.
 13. Wraz z kierowcą w transporcie uczestniczyć będzie konwojent. Konwojentem będzie
  osoba posiadająca doświadczenie w sporcie gołębiarskim, nie zawiązana z ORL Polish
  Masters .
 14. Decyzję o wypuszczeniu gołębi podejmuje organizator w porozumieniu z osobą
  potwierdzającą w miejscu wypuszczenia gołębi. Osobą potwierdzającą w miejscu
  wypuszczenia gołębi do lotów konkursowych i lotu finałowego będzie osoba która w
  terenie z którego zostaną wypuszczone gołębie oficjalnie pełni taką funkcję dla lotów
  związkowych PZHGP. Osoba potwierdzająca ma obowiązek sprawdzenia nienaruszalności
  plomb numerycznych, zweryfikowania numerów plomb z numerami na protokole z
  miejsca wypuszczenia gołębi. Potwierdzający własnoręcznym podpisem i pieczęcią
  oddziału potwierdzi wypuszczenie gołębi. Wszystkie wypuszczenia gołębi będą nagrane .
 15. Wszystkie loty zależne będą od pogody a Organizator będzie osobą decyzyjną w kwestii
  ewentualnych zmian terminów odbywania się poszczególnych konkursów. Organizator
  zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, miejsc i lotów konkursowych, skrócenia
  długości i ilości ze względu na pogodę lub inne przypadki losowe.
 16. Loty treningowe :
  1.Lot treningowy 5km x2
  2.Lot treningowy 10km x1
  3.Lot treningowy 25 km x2
  4.Lot treningowy 40km x1
  5.Lot treningowy 60km x2
  6.Lot treningowy 80km x 2 Łącznie
  10 lotów treningowych .
 17. Loty konkursowe :
  1.Lot konkursowy ok .120-140 km
  2.Lot konkursowy ok.140-180 km
  3.Lot konkursowy ok. 180-240 km
  4.Lot konkursowy ok.240-300 km
  5.Lot konkursowy ok.350-500 km (planowany jest między 19 września ,a 23 września ,
  organizator zastrzega sobie możliwość możliwość zmienienia daty ,czy odległości lotu  ze względu na warunki pogodowe )
  Organizator zastrzega sobie możliwość organizowania dodatkowych lotów treningowych
  między lotami konkursowymi .
 18. Pula nagród wynosić będzie 60% środków netto. Poniższe wysokości nagród pozostaną
  niezmienione w wypadku dostarczenia i opłacenia 3500 szt gołębi. W przypadku mniejszej
  obsady ,nagrody zostaną odpowiednio skorygowane.
 19. Nagrody dla najlepszej drużyny :
  -1 miejsce -samochód marki LEXUS o wartości
  37 500 euro (160 000 zł )+puchar
  -2 miejsce-samochód marki LEXUS o wartości
  23 500 euro (100 000 zł) + puchar
  -3miejsce -samochód marki LEXUS o wartości 20 000 euro (85 000 zł) +
  puchar
  -4miejsce -1200 euro(5000 zł) +puchar
  -5-10 miejsce-235 euro(1000 zł) + puchar
  -11-15 miejsce-dyplom darmowy talon na drużynę na WG Gorzów
  Wielkopolski 2021 !
  W przypadku obsadzenia obsady w wysokości 2500 szt. Nagrody będą
  korygowane do :
  -1miejsce samochód marki TOYOTA o wartości 24 000 euro (100 000 zł )+puchar
  -2miejsce -samochód marki TOYOTA o wartości 13 000 euro (55 000 zł) +puchar
  -3miejsce -samochód marki TOYOTA o wartości 11 000euro (45 000 zł) +puchar
  -4miejsce -1200 euro (5000 zł) +puchar
  -5-10 miejsce-235 euro (1000 zł) + puchar
  -11-15-dyplom- miejsce darmowy talon na drużynę na 2021 !
  W przypadku dostarczenia mniej niż 2500 gołębi wartość
  samochodów może ulec zmianie
 20. Nagrody za lot finałowy przy obsadzie 3500 gołębi .
  1miejsce -12 000 euro (50 000zł)+puchar
  2miejsce -7 000 euro (30 000 zł) +puchar
  3miejsce –4 800 euro(20 000 zł)+puchar
  4miejsce -3 600 euro (15 000 zł)+ puchar
  5miejsce -2 400 euro (10 000 zł)+puchar
  6-10 miejsce – 1 200 euro (5000zł+ puchar
  11-50 miejsce-230 euro (1000zł ) +dyplom
  51-100 miejsce-115 euro (500zł)+ dyplom
  W przypadku obsadzenia obsady w wysokości 2500 gołębi nagrody za
  lot finałowe będą korygowane do:
  1 miejsce – 9 300 euro(40 000zł) +puchar
  2 miejsce -4 600 euro (20 000zł) +puchar
  3 miejsce -3 500 euro (15 000zł)+puchar
  4 miejsce- 2 350 euro(10 000 zł)+puchar
  5 miejsce -1 170 euro (5000 zł) +puchar
  6-10 miejsce – 700 euro ( 3000 zł)+puchar
  11-50 miejsce – 190 euro (800 zł) +dyplom
  51-100 miejsce –105 euro (450zł)+dyplom
 21. Nagrody w klasyfikacji AS :
  1 miejsce -3 500 euro (15 000zł)+puchar
  2 miejsce- 2 350 euro(10 000zł)+puchar
  3 miejsce – 1 170 euro(5000zł+puchar
  4-miejsce -580 euro (2500zł)+puchar
  5-miejsce- 235 euro(1000zł)+puchar
  6-10 miejsce -darmowa drużyna 2021 rok+ dyplom
 22. Nagrody loty konkursowe bez względu na obsadę gołębnika :
  1-miejsce -235 euro(1000zł)+dyplom
  2-miejsce -185 eruo(800zł)+dyplom
  3-miejsce -160 euro(700 zł)+dyplom
  4 -miejsce 140 euro(600zł)+dyplom
  5-7-miejsce -115 euro(500zł)+dyplom
  8-10 miejsce 60 euro(250 zł) dyplom
 23. W dniu lotu finałowego odbędzie się bezpłatne przyjęcie dla uczestników i kibiców.
 24. Gołębie, które wróciły z lotu finałowego zostaną wystawione na 14 dniowej aukcji w
  serwisie aukcyjnym nie później niż 30 dni po zakończeniu lotu Finałowego. Cena
  wywoławcza gołębia wyniesie 400 zł. Po zakończeniu aukcji, właściciel otrzyma 50% kwoty
  sprzedaży swojego gołębia. Gołębie, które nie znajdą nabywców na aukcji, po jej
  zakończeniu staną się własnością organizatora. Gołębie, które wrócą po terminie
  zakończenia lotu finałowego, przechodzą na własność organizatora wspólnego gołębnika.
  Ze względów humanitarnych gołąb który wrócił dzień przed kolejnym lotem odpoczywa i
  nie leci na kolejny lot.Wszystkie nagrody, puchary i rozliczenia będą wypłacone po
  zakończeniu aukcji.
 25. Relacje oraz Wyniki Live będą ukazywać się na stronie www.olr-polishmasters.com
 26. Organizator informuje, że od nagrody pieniężnej zostanie pobrany podatek dochodowy w
  obowiązującej wysokości.

Zgodnie z Regulaminem OLR Polish Masters koryguje nagrody na podstawie ,iż zostało zebrane mniej niż 2500 gołębi . Zostały zebrane 154 drużyny wraz z drużynami GRATISOWYMI DLA MISTZRÓW POLSKI i od tych 154 drużyn na nagrody zostaje przeznaczone 60 % środków netto.

Nagrody Drużynowe :

1.Samochód marki FIAT- 60 000 zł

2.Samochód marki MITSUBISHI- 45 000 zł

3.Nagroda pieniężna 30 000 zł

4.Nagroda pieniężna 5000 zł

5-10 Nagrody pieniężna 800zł

11-20 Nagrody w postaci darmowej drużyny na OLR Polish Masters 2022

Loty konkursowe (1-4):

1 gołąb -1000 zł

2 gołąb- 800 zł

3 gołąb- 700 zł

4 gołąb- 600zł

5-7 gołąb – 500 zł

8-10 gołąb- 250 zł

Klasyfikacja AS:

1 AS -6000 zł

2 AS- 3000 zł

3.AS-1800zł

4.AS-1200zł

5-7 AS-600zł

8-10 AS 300zł

Nagrody z lotu FINAŁOWEGO

1 gołąb 15 000 zł

2 gołąb- 8000zł

3 gołąb- 6000zł

4 gołąb- 5000zł

5 gołąb- 3000zł

6-10 gołąb- 1500 zł

11-50 gołąb- 300zł

51-100 gołąb- 100zł